Click here to revoke the Cookie consent

Ziek bij TEAM Personeel

Gepubliceerd op: 03-05-2024

Iedereen kan een keer ziek zijn, beterschap! TEAM Personeel en de leidinggevende op je werk moeten natuurlijk wel weten dat je vandaag niet kunt komen. Dit houdt in dat je twee telefoontjes moet plegen voordat je weer onder de wol kunt en verder uit kan zieken.

Wat moet je doen bij ziekte?

Bij ziekte meldt je je zo snel mogelijk ziek bij TEAM Personeel. Doe dit voordat je werkdag begint uitsluitend telefonisch op: 050-313 6365. Kun je jezelf om medische redenen niet zelf ziek melden, laat iemand anders dit dan doen. Het is niet toegestaan om dit via Whatsapp, e-mail etc. te doen. Ga je ziek naar huis, dan meld je dit direct bij TEAM Personeel.

Uitgedokterd

TEAM Personeel werkt samen met Uitgedokterd. Zij zullen je begeleiden tijdens jouw ziekteperiode. Wordt je buiten Nederland ziek? Geef dit dan binnen 48 uur aan TEAM Personeel door. Je hoort dan wat je moet doen. Wij kunnen je doorverwijzen naar een arts. Als wij daarom vragen, moet je de medische verklaringen van deze arts aan onze bedrijfsarts overhandigen.

Ook kunnen wij je doorverwijzen naar de sociale verzekeringsorganisatie van het land waar je verblijft. Je bent verplicht de aanwijzingen van deze organisatie op te volgen. Krijg je een oproep van deze organisatie of een arts en kun je niet langskomen? Geef dit dan aan ons door. Ga je naar een woon- of verblijfadres buiten Nederland? Geef deze verandering dan uiterlijk 2 weken voor vertrek door aan ons. Twijfel je over wat je wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact op met Uitgedokterd.

Jouw plichten met een Ziektewet uitkering

Je hebt je ziek gemeld en krijgt een Ziektewet uitkering. Wij, zijn als (ex-)werk­gever eigenrisicodrager. Dat betekent dat je geen Ziektewet uitkering van UWV krijgt, maar van TEAM Personeel. Ook zijn wij samen met jou verantwoordelijk voor je re-integratie. Dat betekent dat je vanaf het moment dat jij je ziek meldt een aantal plichten hebt. Zie: Plichten in de Ziektewet.

Stappenplan per ziekteweek

 • Dag 1 - Ziekmelding
 • Week 1 - Melding bij de arbodienst
 • Week 6 - Probleemanalyse
 • Week 8 - Plan van aanpak
 • Week 42 - Melding bij het UWV
 • Week 52 - Eerste jaar evaluatie
 • Week 91 - Aanvraag WIA
 • Week 104 - Oordeel van het UWV

Vanaf de tweede verzuimweek dient iedere zes weken een evaluatie en bijstelling van het plan van aanpak plaats te vinden.

Zorg ervoor dat je bereikbaar bent

Natuurlijk willen wij als jouw (ex-)werkge­ver weten hoe het met je gaat. En wanneer je weer kunt werken. Zorg dat je adres en het telefoonnummer waarop je bereik­baar bent bij ons bekend zijn. Tijdens je ziekmelding moet je telefonisch

bereikbaar zijn.

 Werk aan je herstel

Tijdens jouw ziekte moet je er alles aan doen om zo snel mogelijk weer beter te worden. Ga, als dat nodig is, langs bij je (huis)arts en volg zijn adviezen op. Zorg ervoor dat je dingen doet die goed zijn voor jouw genezing.

Accepteer passend werk

Soms kun je door jouw ziekte je eigen werk niet meer doen, maar wel ander werk. Wat voor werk dat is, hangt af van je gezondheid en van hoelang je ziek bent.

TEAM Personeel bepaalt in overleg met jou wat passend werk is. Je moet dit werk altijd accepteren, ook als dat onder je niveau ligt. Is er geen passend werk be­schikbaar, maar ben je daartoe wel in staat? Dan ben je verplicht om je in te schrijven als werkzoekende. Je moet dan proberen passend werk te krijgen. Je hoeft niet op zoek te gaan naar passend werk als je met vakantie bent, tot maximaal 4 weken per jaar.

Kom naar afspraken bij de bedrijfsarts

Krijg je een oproep voor het spreekuur? Dan ben je verplicht om te komen. Wil je de afspraak verzetten? Neem dan uiterlijk 48 uur voor de afspraak contact op met Uitgedokterd voor een nieuwe afspraak. Je kunt de afspraak alleen verzetten met een geldige reden. Wij beoordelen of de reden die je opgeeft geldig is. Heb je geen geldige reden of kom je zomaar niet naar een afspraak? Dan kan dit gevolgen hebben voor jouw Ziektewet uitkering. Als je op de dag waarop de bedrijfsarts jou hersteld heeft verklaard, toch nog ziek bent, moet je dat direct telefonisch aan ons doorgeven.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs

Kom je naar het spreekuur? Dan moet je een geldig identiteitsbewijs laten zien. Bij een eerste contact kan dat een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument zijn.

Bij een vervolgcontact is ook een rijbewijs voldoende. Ook iemand die jou begeleidt moet een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Geef wijzigingen door

Als er iets verandert in jouw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van je uitkering. Je bent daarom verplicht informatie over deze verandering direct aan Uitgedokterd door te geven.

 • Geef een wijziging van je adres of van het telefoonnummer waarop je
 • bereikbaar bent binnen 48 uur aan ons door.
 • Je gaat (meer of minder) verdienen.
 • Je stopt met werken.
 • Je krijgt andere inkomsten dan loon.
 • Bijvoorbeeld een aanvulling op je uitkering. Deze veranderingen moet je aan Uitgedokterd doorgeven binnen 48 uur nadat ze bij jou bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn.
 • Verandering van je gezondheid, je gezondheid verbetert of gaat achteruit. Dit moet je aan Uitgedokterd doorgeven binnen 48 uur nadat dit bij jou bekend was of bekend had kunnen zijn.
 • Veranderingen in je leefsituatie
 • Je persoonlijke situatie verandert. Je gaat bijvoorbeeld verhuizen. Of je krijgt een nieuw rekeningnummer. Je gaat naar een ander woon- of verblijfadres in Nederland. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk wordt opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of inrichting. Of omdat je met vakantie gaat.
 • Je wordt gedetineerd. Deze veranderingen moet je aan Uitgedokterd doorgeven binnen 48 uur nadat ze bij jou bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn.

Houd je aan de plichten

Het is belangrijk dat je je aan de plichten houdt. Doe je dit niet, dan krijg je tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. In sommige gevallen kun je het recht op een uitkering volledig kwijtraken. Je leest daar meer over in het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten. Als je te veel uitkering hebt ontvangen, moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.

Wat je moet doen als je beter bent

Zodra je weer beter bent moet je dat direct doorgeven aan TEAM Personeel én Uitgedokterd. Ook nu geldt: als je op de dag waarop de bedrijfsarts je hersteld heeft verklaard, toch nog ziek bent, je dit direct telefonisch aan TEAM Personeel én Uitgedokterd moet doorgeven.

Uitkering tijdens ziekte

Uitgedokterd is verantwoordelijk voor de verloning van uw uitkering. Bij aanvang ziekte zal Uitgedokterd uw dagloon (laten) vaststellen. Zolang het dagloon niet is vastgesteld krijgt u een voorschot. De Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het gemaximeerde dagloon. Het dagloon wordt 2 x per jaar geïndexeerd. Op 1 januari en op 1 juli.

U bent verplicht om uw inkomsten door te geven aan Uitgedokterd zodat deze verrekend kunnen worden met uw Uitkering. Uitgedokterd zal u periodiek om deze gegevens vragen. Het niet tijdig verstrekken van deze gegevens heeft gevolgen voor de hoogte van uw uitkering en kan zelfs leiden tot stopzetting.

 

Plichten in de Ziektewet

Onderdeel van: De ziektewet

 • De zieke werknemer is verplicht:
 • passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;
 • in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en
 • geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.
 • Weigert de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zonder deugdelijke grond de arbeid, bedoeld in het eerste lid, te verrichten, dan wordt het loon dat hij zou hebben ontvangen indien hij deze arbeid wel verricht had, beschouwd als inkomen als bedoeld in artikel 31 Ziektewet, eerste lid.
 • Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de in het eerste lid bedoelde werknemer verplichten zich als werkzoekende te laten registreren en die registratie tijdig te doen verlengen, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
 • Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de door hem daartoe aangewezen deskundige kunnen degene aan wie ziekengeld is toegekend voorschriften geven in het belang van een behandeling of van genezing dan wel voor zover dit voortvloeit uit de taak, bedoeld in artikel 30 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, tot behoud, herstel en bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.
 • Onder passende arbeid als bedoeld in het eerste lid wordt, gedurende de eerste periode van zes maanden waarin recht bestaat op ziekengeld, verstaan arbeid die aansluit bij de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden. Na deze periode van zes maanden is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, passend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Niet als passend wordt beschouwd arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening of arbeid op grond waarvan men niet als werknemer in de zin van de Werkloosheidswet wordt aangemerkt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent het begrip passende arbeid, waarbij tevens wordt bepaald op welke wijze wordt vastgesteld of arbeid aansluit bij de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, alsmede in welke gevallen een periode waarin een recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet bestaat, wordt meegeteld bij de vaststelling van de periode, bedoeld in de eerste zin.

 

CATEGORIE 1

Controlevoorschriften: niet houden aan de controlevoorschriften

Korting van 5% van het uitkeringsbedrag gedurende 1 maand

Identificatieplicht: niet nakomen van de identificatieplicht.

Korting van 5% van het uitkeringsbedrag gedurende 1 maand.

Informatieverplichting: niet tijdig voldoen aan

informatieverplichting over inkomsten (let op: niet voldoen aan de verplichting: bestuurlijke boete UWV).

Korting van 5% van het uitkeringsbedrag gedurende 1 maand.

Informatieverplichting: niet tijdig nakomen van verzoek werkgever om onverwijld uit eigen beweging mededelen van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij invloed hebben op recht of hoogte van de Ziektewetuitkering (let op: niet voldoen aan de verplichting: bestuurlijke boete UWV).

Korting van 5% van het uitkeringsbedrag gedurende 1 maand.

Ziekmelding: geen tijdige ziekmelding, dus later dan op de 2e dag van ongeschiktheid (let op: de telling van de termijnoverschrijding gaat lopen vanaf de 3e dag van ongeschiktheid).

Bij een termijnoverschrijding tot en met 30 dagen: korting van 5% van het uitkeringsbedrag gedurende 1 maand.

Bij een termijnoverschrijding van meer dan 30 dagen: korting van 10% van het uitkeringsbedrag gedurende 1 maand.

Bij een termijnoverschrijding van meer dan 60 dagen geldt een hoger percentage en een langere termijn. Stem af met een jurist.

 

CATEGORIE 2

Passende arbeid: het niet registreren (of niet tijdig verlengen van de registratie) als werkzoekende bij het UWV.

Korting van 10% van het uitkeringsbedrag gedurende 2 maanden

Re-integratie: niet verstrekken re-integratieverslag aan de werkgever

Korting van 10% van het uitkeringsbedrag gedurende 2 maanden

Spreekuur bedrijfsarts: zonder deugdelijke grond niet verschijnen op een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Hieronder wordt ook verstaan het niet bereikbaar zijn voor het telefonisch spreekuur van de bedrijfsarts.

Korting van 10% van het uitkeringsbedrag gedurende 2 maanden

Spreekuur bedrijfsarts: onderzoek door de bedrijfsarts kan niet plaatsvinden door toedoen van de cliënt.

Korting van 10% van het uitkeringsbedrag gedurende 2 maanden

Spreekuur arbeidsdeskundige of casemanager: zonder deugdelijke grond niet verschijnen op een oproep voor een gesprek met de casemanager of arbeidsdeskundige.

Korting van 10% van het uitkeringsbedrag gedurende 2 maanden

 

CATEGORIE 3

Belemmeren genezing: gedurende ongeschiktheid tot werken schuldig maken aan gedraging waardoor genezing wordt belemmerd.

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Belemmeren genezing: gedurende ongeschiktheid tot werken nalaten voldoende mee te werken om aanpassing aan zijn ziekte of gebrek te verkrijgen.

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Geneeskundige hulp: niet binnen redelijke termijn geneeskundige hulp inroepen en gedurende gehele verloop van ziekte zich niet onder geneeskundige behandeling stellen.

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Geneeskundige hulp: niet opvolgen van voorschriften behandelend arts.

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Passende arbeid: niet nakomen verplichting passende arbeid trachten te verkrijgen (hieronder wordt ook verstaan het geen eisen mogen stellen in verband met het te verrichten werk, die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren).

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Passende arbeid: niet nakomen verplichting om in voldoende mate te trachten mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid te behouden of te verkrijgen.

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Passende arbeid: zonder deugdelijke grond weigeren mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen van een deskundige gericht op het verrichten van passende arbeid.

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Passende arbeid: weigering verrichten passende arbeid.

Vermindering van de uitkering. Hierbij wordt het loon dat iemand kan verdienen met de passende arbeid beschouwd als inkomen voor de bepaling van de korting op grond van artikel 31 ZW. Dus niet het hele ‘fictieve’ inkomen wordt gekort.

Re-integratie: zonder deugdelijke grond onvoldoende re-integratie-inspanningen verrichten (tenzij de cliënt zwanger is, dan geldt deze verplichting niet).

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Re-integratie: niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen uit het Plan van Aanpak of Re-integratieplan.

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

Scholing: niet meewerken aan scholing of opleiding die wenselijk wordt geacht voor arbeid.

Korting van 25% van het uitkeringsbedrag gedurende 4 maanden.

 

CATEGORIE 4

Benadelingshandeling: afzien van loonaanspraak gedurende dienstverband.

Blijvende gehele weigering uitkering.

Benadelingshandeling: zonder deugdelijke grond nalaten verweer te voeren tegen of in te stemmen met een nietige, vernietigbare of onregelmatige beëindiging dienstverband.

Blijvende gehele weigering uitkering.

Opzet: arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt.

Blijvende gehele weigering uitkering.

 

CATEGORIE 5

Misdraging: jegens met uitvoering belaste personen .

Gehele of gedeeltelijke weigering van uitkering gedurende ten hoogste 3 maanden.